Kategóriák, Márkák

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Toolcompany Kft. Webshop

www.toolcompany.hu

Érvényes: 2021. március 1. napjától

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) a Toolcompany Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2700 Cegléd, Széchenyi út 4., telephelye: 2700 Cegléd, Széchenyi út 4.; cégjegyzékszáma: Cg.13-09-161030; adószáma: 24216285-2-13; e-mail: INFO@TOOLCOMPANY.HU, telefon: +36 30 397-6353, a továbbiakban a „Szolgáltató”) www.toolcompany.hu webshopon és aldomainjein (a továbbiakban: „Webshop”) nyilvánosan közzétett és megvásárlásra kínált Termékekre vonatkozó vásárlási és szállítási feltételekről.

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ

A Toolcompany Kft. www.toolcompany.hu Webshopján a vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel történik, amelynek jogi feltételeit a jelen Általános Szerződési Feltételek, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény ("Elkertv.") szabályoznak.

A jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya a Szolgáltató Webshopján nyilvánosan megjelenített, megvásárlásra kínált Termékekkel kapcsolatban Magyarországon nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokra terjed ki. A Szolgáltató magatartási kódexnek nem veti alá magát és arra nem utal.

A Webshopon keresztül szerződéseket elektronikusan, magyar nyelven, előzetes Regisztrációval vagy Regisztráció nélkül lehet megkötni; az elektronikus kereskedelmi szerződésre a megkötésének napján hatályban lévő és a Webshopon közzétett Általános Szerződési Feltételek vonatkoznak.

A Webshopon keresztül az adott termék és/vagy szállítási szolgáltatás megrendelése, megvásárlása és az erre vonatkozó elektronikus szerződés megkötése az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott technikai lépésekkel történik. A Webshopon keresztül ezen technikai lépések követésével megkötött szerződések elektronikus úton történő szerződéskötésnek minősülnek, nem minősülnek írásbeli szerződésnek, így ezeket a Szolgáltató írásban nem iktatja, azok utóbb nem hozzáférhetők; a Megrendelést azonban a beérkezést követően haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül e-mailben visszaigazoljuk, így Ön ellenőrizheti és tárolhatja a Megrendelés, azaz a szerződés tartalmát.

Az elektronikus úton kötött szerződésekből ugyanúgy jogok és kötelezettségek származnak, mint bármely szóban vagy írásban megkötött szerződésből: a Megrendelésből fakadó kötelezettségeket teljesíteni kell.

A Megrendelés teljesítéséig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható elérhetőségeinken. A Webshopon keresztül történt online Megrendelés teljesítését követően a Felhasználót a jelen Általános Szerződési Feltételekben részletezett elállási és visszatérítési jog is megilleti.

Webshopon keresztül kötött elektromos kereskedelmi szolgáltatásokra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeinket a http://toolcompany.hu/vasarloi-tajekoztato-aszf internetes címen folyamatosan elérheti, előhívhatja, letöltheti, tetszőleges formátumban lementheti és tárolhatja, vagy kinyomtathatja.

I. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK:

A jelen Általános Szerződés alkalmazásában:

Elektronikus kereskedelmi szolgáltatás: olyan információs társadalommal összefüggő szolgáltatás, amelynek célja valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog - ideértve a pénzt és az értékpapírt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket -, szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban együtt: áru) üzletszerű értékesítése, beszerzése, cseréje vagy más módon történő igénybevétele.

Elektronikus út: elektronikus adatfeldolgozást, -tárolást, illetőleg -továbbítást végző vezetékes, rádiótechnikai, optikai vagy más elektromágneses eszközök alkalmazása.

Felhasználó: a Szolgáltató Webshopján Regisztrációt elvégző, illetve Megrendelést adó természetes személyek és Vállalkozások

Fogyasztó: önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy.

Járulékos szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amely távollevők között vagy üzlethelyiségen kívül kötött szerződéshez kapcsolódó egyéb termék értékesítésére, vagy szolgáltatás nyújtására irányul, amelyet a vállalkozás vagy a vállalkozással kötött megállapodás alapján harmadik személy nyújt;

Jótállás: a Polgári Törvénykönyv szerinti (i) a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a Vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint (ii) b) a jogszabályon alapuló kötelező jótállás;

Magyarország területére irányuló szolgáltatás: minden olyan szolgáltatás, melyről a használt nyelv, a pénznem és egyéb körülmények alapján valószínűsíthető, hogy magyarországi igénybe vevők számára kívánják elérhetővé tenni.

Magyarország területéről nyújtott szolgáltatás: Magyarország területén lévő székhelyén, telephelyén vagy lakóhelyén az adott információs társadalommal összefüggő szolgáltatással kapcsolatos tényleges tevékenységet végző Szolgáltató által nyújtott információs társadalommal összefüggő szolgáltatás.

Szolgáltató: a Webshopot üzemeltető Toolcompany Korlátolt Felelősségű Társaság

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak;

Termék: a Webshopon megvételre nyilvánosan kínált ingó dolog, kivéve a végrehajtási eljárás vagy más hatósági intézkedés folytán eladott dolog; Terméknek minősül a tartályban, palackban vagy egyéb módon korlátozott mennyiségben vagy meghatározott űrtartalommal kiszerelt víz, gáz és villamos energia;

Tartós fogyasztási cikk: a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében felsorolt Termékek

Vállalkozás: a természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet - ideértve a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepét is -, aki, illetve amely önálló foglalkozásával vagy gazdasági tevékenységével összefüggő célok érdekében jár el;

II. REGISZTRÁCIÓ

1. A Webshopon a Felhasználó felhasználói fiókot regisztrálhat („Regisztráció”). A Webshopon 18 életévét be nem töltött természetes személy, illetve olyan személy, aki a jogi személynek minősülő Felhasználó képviseletére nem jogosult, nem végezhet Regisztrációt és nem kezdeményezhet Megrendelést.

2. A Felhasználó Regisztrációjára a Webshop kezdőoldalon található Fiókom / Regisztráció menüpont alatt, a vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztató megismerése és elfogadása után, a menüpontban található adatlapnak a Regisztrációs Adatokkal való kitöltésével, vagy a Megrendelési folyamatba beágyazott Regisztráció során kerülhet sor.

3. A Regisztráció során a Felhasználó köteles valós Regisztrációs Adatokat megadni és Felhasználói fiókjának biztonságáról, korlátozott hozzáférhetőségéről a felhasználó által választott biztonságos jelszó megadásával gondoskodni.

4. A Regisztrációs adatok megadását követően a Felhasználó Regisztrációja és felhasználói fiókja létrejön, amiről a Szolgáltató a Felhasználó által a Regisztráció során megadott e-mail címre visszaigazoló üzenetet küld. A Regisztráció egyszerűsített módon a Megrendelés során is végrehajtható.

5. A Felhasználó a Webshopon történő Regisztráció esetén kijelenti, hogy a jelen ÁSZF, a Webshopon közzétett Adatvédelmi Tájékoztatóban és Süti Tájékoztatóban foglaltakat megismerte és elfogadja.

6. A Szolgáltatót nem terheli felelősség a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott vagy megváltoztatott bármely adatra visszavezethető teljesítési késedelemért, hibás teljesítésért, vagy az erre visszavezethető károkért, vagy Felhasználói fiókhoz tartozó jelszó elfelejtéséért, vagy azért, ha a felhasználói fiók illetéktelenek számára a Szolgáltatónak fel nem róható okból hozzáférhetővé válik.

7. A Felhasználó a Regisztrációval kapcsolatos adatváltozásait köteles a Szolgáltatónak bejelenteni, az adatmódosításokat elvégezni a Megrendelési folyamat kezdeményezése előtt a felhasználói fiókjában.

8. A Felhasználó jogosult a Regisztrációját bármikor törölni a Szolgáltatónak küldött e-mail üzenettel az INFO@TOOLCOMPANY.HU email címre; ez esetben a Szolgáltató haladéktalanul gondoskodik a Regisztráció törléséről. A Regisztráció törlése nem érinti a már leadott Megrendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését, vagy a már folyamatban lévő Megrendelések teljesítését. Az eltávolítás után a Regisztrációs adatok visszaállítására nincs mód.

III. TERMÉKEK

1. A Szolgáltató a megvásárlásra felkínált Termékeket azok lényeges tulajdonságait, jellemzőit és bruttó kiskereskedelmi árát a Webshopon nyilvánosan elérhetően közzéteszi a Felhasználók részére.

A Termék részletes tényleges tulajdonságait a Termékhez a gyártó által mellékelt használati utasítás tartalmazza. A Termékekkel kapcsolatban felmerült kérdéseit munkatársaink nyitvatartási időben, a közzétett elérhetőségeinken megválaszolják.

2. A Termék mellett feltüntetett összeg az adott Termék bruttó vételára, amely az általános forgalmi adót tartalmazza, az esetleges szállítási szolgáltatás díját azonban nem tartalmazza. A szállítási költséget a Szolgáltató a Megrendelés beküldése előtt előre közli a Felhasználóval.

3. A Termék mellett feltüntetett, nyilvánvalóan adatbeviteli elírásból származó, az adott Termék szokásosan jellemző kiskereskedelmi árától jelentősen eltérő és/vagy feltűnően értékaránytalan, vagy egyértelműen informatikai rendszerhibára visszavezethetően értelmezhetetlen vételár megjelenítése esetén a Szolgáltató az adott Termék Megrendelését nem teljesíti. Ilyen esetben a Felhasználó - a Szolgáltató felhívására - a Megrendeléstől választása szerint elállhat, vagy a Szolgáltató előzetes tájékoztatása alapján a korrigált, helyes áron teljesíti a Megrendelést, ha ezt a Felhasználó is elfogadta.

4. A Szolgáltató fenntartja az árváltoztatás jogát. A megváltozott ár csak a Webshopon való közzététellel (árváltozással) egyidejűleg lép hatályba, és a már Megrendelt Termékek vételárát nem befolyásolja.

5. A Szolgáltató a Webshopon a megvásárlásra kínált Termék egyéb tulajdonságaira vagy elérhetőségére vonatkozóan további tájékoztatást, így a Terméket ábrázoló illusztrációt, cikkszámot, raktárkészletet, más Felhasználók értékeléseit és más hasonló, a Termék lényeges tulajdonságai közé nem tartozó adatot is közzé tehet. A Szolgáltató törekszik arra, hogy ezen egyéb adatok pontosak és naprakészek legyenek, azonban a Termék ilyen egyéb tulajdonságaira vagy elérhetőségére, mások általi értekésére vonatkozó adatok, illusztrációk, értékelések pontosságával kapcsolódóan előfordulhat, hogy a Webshopon megjelenített adatok pontatlanok, idejét múltak vagy elfogultak, ezért Megrendelés előtt a Termékkel kapcsolatban pontos adatokért kérjük, forduljon munkatársainkhoz elérhetőségeiken.

IV. AZ ELEKTRONIKUS KERESKEDELMI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE

1. A Felhasználó által megvásárolni kívánt Termék adásvételére irányuló elektronikus kereskedelmi szerződés a Szolgáltató és a Felhasználó között az alábbi technikai lépések követésével jön létre.

2.. A Felhasználó a Webshopon regisztrálva Felhasználói Fiókot hozhat létre, vagy Felhasználói Fiók regisztrációja, használata nélkül is megrendelheti a kiválasztott Terméket.

3. A Felhasználó az egyes Termékek elérhetőségéről az adott Termék oldalán közzétett raktárkészlet alapján tájékozódhat. A megjelenített raktárkészlet tájékoztató jellegű, előfordulhat, hogy a megjelenített Raktárkészlet pontatlan vagy idejét múlt adatot tartalmaz.

4. A Megrendelés menete (technikai lépései):

Megjegyzés: Egyes Termékek kizárólag személyesen vehetők át a kiválasztott üzletben!

valamint a fizetési módot:

5. A Webshopon keresztül kötött elektromos kereskedelmi szolgáltatások tekintetében a Szolgáltató megfelelő, hatékony és hozzáférhető technikai eszközökkel biztosítani lehetőséget nyújt Önnek, hogy a megrendelés elküldése előtt az esetleges adatbeviteli hibákat ellenőrizhesse és kijavíthassa. Annak ellenőrzése, hogy a megrendelés során megadott adatok helyesek-e, az Ön feladata és felelőssége.

V. VISSZAIGAZOLÁS.

1. A Felhasználó által a Szolgáltatónak a fentiek szerint elküldött Megrendelés (ajánlat) megérkezését követően a Szolgáltató szükségtelen késedelem nélkül, automatikus Visszaigazoló e-maillel 48 órán belül visszaigazolja a Megrendelést a Felhasználónak.

2. A Megrendelés és annak e-mailes visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve a Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.

3. A Visszaigazoló e-mail tartalmazza a következő adatokat:

4. A Visszaigazoló e-mail megküldése a Szolgáltató részéről az Felhasználó által a Webshopon tett Megrendelés (ajánlat) elfogadásának minősül, mellyel érvényes elektronikus kereskedelmi szolgáltatási szerződés jön létre Szolgáltató és a Felhasználó között, amelynek tartalma a Szolgálató által kínált és a Megrendelő által a Webshopon megrendelt Termék értékesítése a Felhasználónak, a Megrendelésben (ajánlatban) és a Visszaigazoló e-mailben (ajánlat elfogadása) megjelölt mennyiség, fajta, ár, teljesítési hely és határidő és egyéb ott megjelölt feltételek szerint. A Visszaigazoló e-mail egyben a Felhasználó tájékoztatását is szolgálja arról, hogy Megrendelése a Szolgáltatóhoz beérkezett.

5. A Felhasználó mentesül a Megrendeléshez (ajánlathoz) fűződő ajánlati kötöttség és a szerződéses kötelezettség alól, ha a Szolgáltatótól késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül nem kapj a Webshopon elküldött Megrendelésére vonatkozó Visszaigazoló e-mailt.

6. Amennyiben a Felhasználó Megrendelését megküldte a Szolgáltató részérem de utóbb hibát észlel a Megrendelésben vagy a Visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, ezt a körülményt 1 naptári napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé annak elérhetőségein.

7. Ha a Megrendelt Termék nem áll a Szolgálató rendelkezésre (pl. nincs raktáron) a Megrendelés leadásának idején, a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy ne fogadja be és ne igazolja vissza a Termék Megrendelését; ez esetben szerződéskötés nem történik, amiről az Ügyfél értesítést kap, és a Szolgáltató a Felhasználó által teljesített fizetést az Felhasználó számára haladéktalanul visszatéríti.

VI. A SZERZŐDÉS (VISSZAIGAZOLT MEGRENDELÉS) TELJESÍTÉSE

1. A Felhasználó az általa a Megrendelés során választott fizetési módin a Megrendelés végösszegét köteles a Szolgáltatónak megfizetni, és ennek fejében a Szolgáltató köteles a Megrendelt Termék tulajdonjogát a Felhasználóra átruházni és a Terméket a Felhasználó birtokába adni.

A Felhasználó a Megrendelésből származó fizetési kötelezettségét (a vételárat)

•             előre utalással

•             helyszíni bankkártyás fizetéssel

•             helyszíni készpénzes fizetéssel

•             online bankkártyás fizetéssel

•             utánvétellel (szállítási szolgáltatás esetén)

teljesítheti a Szolgáltatónak.

2. Szállítási díjak és fizetési lehetőségek

A Szolgálató a megrendelt és a szállítási címre szállítani kért Terméket szállítási költség megtérítése ellenében, szállítási alvállalkozó igénybevételével szállítja ki a Felhasználó részére.

Szolgálató az Ügyfelet a szállítási díjról a Megrendelési folyamat során előzetesen tájékoztatja. A Szolgáltató jogosult egyes Termékkategóriák esetén eltérő szállítási díjakat alkalmazni.

Kiszállítás esetén a Megrendelés kiszállítása a GLS General Logistics Systems Hungary Kft. (Székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2., a továbbiakban: „GLS”) futárszolgálat útján történik.

A GLS Ügyfélszolgálata munkaidőben, reggel 7 és este 8 között áll rendelkezésére áll a Megrendelések kiszállításával kapcsolatban.

A GLS házhozszállítás esetén Magyarország területén történő kiszállítás esetén alkalmazandó érvényes szállítási díjaink:

1 kg - 39 kg közötti csomag esetén:

- előre utalással bankszámlára vagy előre fizetés bankkártyával: 1.990, - Ft

- utánvétellel (készpénzben vagy bankkártyával a GLS futárnál):   2.790, - Ft

40 kg feletti csomag esetében, és ha a csomag körmérete meghaladja a 3 métert ( 3 m = 2x magasság + 2x szélesség + 1x hosszúság ), egyedi szállítási díjjakkal kell számolni, ilyen esetben kollégánk felveszi Önnel a kapcsolatot. 

A Szolgáltató az Felhasználó részére a kifizetés igazolására számlát állít ki az Felhasználó által megadott Számlázási Adatoknak és a mindenkori számlásási és bizonylatolási jogszabályoknak megfelelően.

3. A Szolgáltató a Termékkel együtt a közérthetően és magyar nyelven megfogalmazott jótállási jegyét a Fogyasztó rendelkezésére bocsátja a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő olyan formában, amely a jótállási határidő végéig biztosítja a jótállási jegy tartalmának jól olvashatóságát.

4. A Szolgáltató teljesítése helye a Visszaigazolt Megrendelésben megjelölt teljesítési hely – a Felhasználó által a Megrendelésben megjelölt szállítási cím vagy a Szolgáltató személyes átvételre megjelölt üzlethelyisége.

5. A Megrendelt terméket a Felhasználó személyesen, díjmentesen átveheti a Szolgáltató üzleteiben a Megrendelést Visszaigazoló e-mailben rögzített vételárának kifizetése ellenében.

6. Szállítási (teljesítési) határidő

A Toolcompany Kft. a Megrendelt Termékeket a mindenkori raktárkészlet függvényében legkésőbb 5-7 munkanapon belül adja át a GLS futárszolgálatnak, kivéve, ha az adott Terméknél ettől eltérő szállítási határidő van feltüntetve. A GLS futárszolgálat által a kiszállításra vonatkozó határidőkre a GLS mindenkori szállítási határidő vállalásai vonatkoznak.

Készletünk folyamatosan változik, ezért előfordulhat, hogy a weboldalon még szereplő termék már nincs készleten és megrendelését nem, vagy csak részben tudjuk teljesíteni. Természetesen ilyenkor e-mailben értesítjük Önt és egyeztetjük módosított rendelését.

VII. ELÁLLÁSI JOG

1. Amennyiben Ön nem Vállalkozás, hanem olyan természetes személy (ember), aki foglalkozása, szakmája vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljárva ad le Megrendelést a Webshopon keresztül elérhető Termékeinkre, és Ön Fogyasztónak minősül, 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a Megrendeléstől.

2. Az elállási jog gyakorlása azt jelenti, hogy ha Ön eláll a Megrendeléstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a Termék kiszállítási költségeit is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos kiszállítási módtól eltérő kiszállítási módot választott), Ön pedig visszaszolgáltatja a Szolgáltatónak a már átvett, elállással/felmondással érintett Terméke(ke)t.

3. Ha az üzlethelyiségünkön kívül távollévők között megkötött szerződéséhez más járulékos szerződés is kapcsolódik – például szállítási szolgáltatás - így a Megrendeléshez a Fogyasztó elállási jogának gyakorlása a járulékos szerződést is felbontja vagy megszünteti. A Szolgáltató a járulékos szerződésben részt vevő harmadik személy szerződő felet a Fogyasztó elállásáról vagy felmondásáról haladéktalanul értesíti.

4. Az elállás joga Önt kizárólag az alábbi esetekben nem illeti meg:

5. Az elállási jog gyakorlása határidőhöz kötött. Elállási jogát a Termék adásvételére irányuló Megrendelés esetén

az Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 napon belül gyakorolhatja.

Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

6. A Megrendeléstől történt elállás esetén Ön köteles a Terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának megküldésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni a Szolgáltatónak.

7. A Termék visszaszolgáltatása tekintetében Ön választhat, hogy a Terméket a Szolgáltató Cegléd, Széchenyi út 4. sz. alatti üzlethelyiségében bármely jelenlévő értékesítő munkavállalójának adja át, vagy a Terméket az Ön saját költségére visszaküldi. A Szolgáltató utánvéttel visszaküldött csomagot nem vesz át.

8. A visszaszolgáltatási határidő betartottnak minősül, ha a Terméket a 14 napos határidő letelte előtt elküldte vagy átadta a Szolgáltatónak, ideértve a visszaszállítás esetét is.

9. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk Öntől a Terméket (ide nem értve azt az esetet is, ha a vállaltuk Termék visszaszállítását), vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

10. A visszatérítés során az eredeti Megrendelés során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

11. Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a visszaszolgáltatott Termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a Termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

VIII. AZ ELÁLLÁSI GYAKORLÁSA

1. Ha elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címekre:

Címzett:              Toolcompany Kft.
Székhelye:           2700 Cegléd, Széchenyi út 4.

e-mail:                 INFO@TOOLCOMPANY.HU

2. Ön a Webshopunkon, a http://www.toolcompany.hu/elerhetosegeink oldalon is kitöltheti és megküldheti az elállási nyilatkozatát vagy benyújthatja az elállási szándékát egyértelműen kifejező egyéb nyilatkozatát. A Szolgáltató a Webshopon keresztül agy e-mailben beérkezett elállási nyilatkozat megérkezését válasz e-mailjében haladéktalanul visszaigazolja. Más kommunikációs csatornán  - például levélben - küldött elállási nyilatkozatok tekintetében Önt terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát határidőben gyakorolta, így javasoljuk, hogy elállási szándékát könyvelt postai küldemény útján adja fel.

3. Postai úton történő elállási nyilatkozat esetén a nyilatkozat a postára adásának dátumát, e-mailen vagy a Webshopon keresztül történő értesítés esetén az e-mail, illetve a Webshop üzenet küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából.

4. A Megrendeléstől való elállási szándékénak kinyilvánításának céljából felhasználhatja az 1. sz. mellékletben található elállási nyilatkozat-mintát is.

IX. SZAVATOSSÁG

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az IX. és a X. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

1. Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

2. Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

3. Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított 1 éves (amennyiben Ön Fogyasztónak minősül, 2 éves) elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

4. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a Szolgáltatóval, azaz a Toolcompany Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhelye: 2700 Cegléd, Széchenyi út 4., telephelye: 2700 Cegléd, Széchenyi út 4.; cégjegyzékszáma: Cg.13-09-161030; adószáma: 24216285-2-13) szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. A kijavítás iránti igényét választása szerint a Szolgáltató székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.

5. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a Terméket, illetve a szolgáltatást a Toolcompany Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2700 Cegléd, Széchenyi út 4,, telephelye: 2700 Cegléd, Széchenyi út 4.; cégjegyzékszáma: Cg.13-09-161030; adószáma: 24216285-2-13) nyújtotta.

A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

X. TERMÉKSZAVATOSSÁG

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az IX. és a X. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

1. Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (Termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az IX. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

2. Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

3. Milyen esetben minősül a Termék hibásnak?

A Termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

4. Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a Termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

5. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag a Termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A Termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

6. A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a Terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a Termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

XI. JÓTÁLLÁS (GARANCIA)

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az IX. és a X. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

1. Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a Webshopot üzemeltető Szolgáltató jótállásra köteles a Polgári Törvénykönyv szerinti Fogyasztó és a Szolgáltató közötti Megrendelés (szerződés) keretében eladott, a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 1. mellékletben felsorolt új tartós fogyasztási cikkek tekintetében.

2. Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

Ön kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a Termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; ha a Felhasználó Fogyasztó, és a tartós fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított 3 munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Szolgáltató nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a tartós fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

Ön a vételár arányos leszállítását is igényelheti, vagy a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a Megrendeléstől (szerződéstől) elállhat, ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, vagy - a Termék tulajdonságaira és az Ön által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve nem végezte el, vagy ha az Ön kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A jótállás időtartama:

•             10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén                        1 év,

•             100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén                2 év,

•             250 000 forint eladási ár felett                                                                                                           3 év.

A jótállási határidők elmulasztása jogvesztéssel jár, de a tartós fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a Fogyasztó a tartós fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

A jótállási határidő a tartós fogyasztási cikk Fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Ha a Fogyasztó a tartós fogyasztási cikket az átadástól számított 6 hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a tartós fogyasztási cikk átadásának napja.

A jótállási időtartam alatt a tartós fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a Szolgáltató részéről megállapítást nyer, hogy a tartós fogyasztási cikknek minősülő Termék nem javítható, a Fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a Szolgáltató köteles a tartós fogyasztási cikket 8 napon belül kicserélni.

Ha a tartós fogyasztási cikknek minősülő Termék cseréjére nincs lehetőség, a Szolgáltató köteles a Fogyasztó által bemutatott, a Termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat 8 napon belül a Fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha a jótállási időtartam alatt a tartós fogyasztási cikknek minősülő Termék három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik - a Fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában -, valamint, ha a Fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a Fogyasztó nem kívánja a tartós fogyasztási cikket a Szolgáltató költségére kijavítani vagy mással kijavítani, a Szolgáltató köteles a tartós fogyasztási cikket 8 napon belül kicserélni. Ha a tartós fogyasztási cikknek minősülő Termék kicserélésére nincs lehetőség, a Szolgáltató köteles a Fogyasztó által bemutatott, a Termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat 8 napon belül a Fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha a tartós fogyasztási cikk kijavításra a kijavítási igény Szolgáltató részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, - a Fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában - a Szolgáltató köteles a tartós fogyasztási cikket a 30 napos határidő eredménytelen elteltét követő 8 napon belül kicserélni.

Ha a tartós fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a Szolgáltató köteles a Fogyasztó által bemutatott, a tartós fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat a 30 napos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő 8 napon belül a Fogyasztó részére visszatéríteni.

3. Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

4. Hogyan érvényesítheti jótállást?

A jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetőek, amelynek nem feltétele a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának a fogyasztó általi visszaszolgáltatása. Kérjük, hogy a garanciajeggyel ellátott termékek átvételekor kapott garancialevelet őrizze meg a jótállási és szavatossági jogok érvényesítéséhez!

A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy Fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A jótállási jegy Fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a Fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.

A Fogyasztó a kijavítás iránti igényét választása szerint a Szolgáltató székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti. A hiba felfedezése után késedelem nélkül kell a hibát a Szolgáltatóval közölni. Fogyasztónak minősülő Felhasználóval közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni.

XII. ADATVÉDELEM

A Webshopon történő regisztráció vagy Megrendelés során megadott személyes adatok kezelésére az Adatvédelmi Tájékoztatónk rendelkezései irányadóak.

XIII. SZERZŐI JOGOK

1. A Webshop tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. A Webshopon található kereskedelmi nevek, védjegynek, formatervezési minták törvény által védettek; használatuk vagy hasznosításuk kizárólag ezek jogosultjainak előzetes, írásbeli engedélyével lehetséges. A szellemi tulajdonjog elleni visszaéléseket és bűncselekményeket a törvény szigorúan bünteti!

2. A Szolgáltató fenntartja minden, a Webshophoz fűződő szerzői jogát. A Webshop használata nem jogosít fel a Webshopon található bámely szellemi alkotás – ideértve, de nem kizárólagosan a Webshopon található képes, szöveges és grafikai tartalmat, adatbázist, kódot – felhasználására; ezen jogok kizárólag az adott szellemi alkotás jogosultjának előzetes, írásbeli engedélye alapján használhatók fel.

XIV. PANASZÜGYINTÉZÉS

1. Munkatársaink üzleteinkben a nyitvatartási idő alatt rendelkezésére állnak a Webshop működésével, a megrendelési és a szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdéseinek megválaszolására, panaszainak kezelésére. A Webshoppal kapcsolatos kérdéseit, esetleges panaszait az alábbiakban megadott elérhetőségeinken fogadjuk:

2. A panaszügyintézés személyesen vagy telefonon nyitvatartási időben, vagy postai úton, e-mailben az alábbi elérhetőségeken bármikor kezdeményezhető.

Toolcompany Kft.
2700 Cegléd, Széchenyi út 4.

Nyitvatartás:      Hétfő – Péntekig: 07:00 – 17:00

Telefon:              +36 30 139 6878
e-mail:                info@toolcompany.hu

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a személyes, telefonos és az e-mailes megkeresésekre munkatársaink a nyitvatartási időben válaszolnak.

3. Az üzletben előadott szóbeli panaszt a Szolgáltató azonnal kivizsgálja, és lehetőség szerint orvosolja. Ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a panaszosnak átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén azt az panaszosnak legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint jár el. A telefonon előadott panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítószámmal látja el és ezt a számot a későbbi visszakereshetőség érdekében a panaszossal is közli.

4. A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül megvizsgálja és érdemben megválaszolja és a panaszosnak megküldi. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolja.

5. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató öt évig őrzi meg.

XV. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Amennyiben a Felhasználó egyben Fogyasztónak is minősül, és a fogyasztói jogvita panaszkezeléssel és tárgyalásokkal nem rendezhető, a Fogyasztó jogosult az alábbi jogorvoslati lehetőségekkel élni.

1. Bejegyzés a vásárlók könyvébe.

A vásárlók könyve mindegyik üzletünkben elérhető. A vásárlók könyvébe írt bejegyzésekre a Szolgáltató 30 napon belül írásban válaszol. A Vásárlók könyve nem csupán panaszkönyv, hanem észrevételeink, javaslataink megtételének helye is. Ezek kivizsgálására és megválaszolására ugyanúgy a fenti szabályok érvényesek, így a vásárlók könyvét nyugodtan használhatja akkor is, ha nem akar panasszal élni.

A jegyző, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság és a felügyelőségek két évre visszamenőleg vizsgálhatják a vásárlók könyvébe tett bejegyzéseket.

2. A Fogyasztó jogosult békéltető testülethez fordulni

1. A Termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Fogyasztó eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testületnél, továbbá a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő Békéltető Testülethez is fordulhat.

2. A Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki Terméket vesz, megrendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

3. Az egyes Békéltető Testületek elérhetőségeit a 2. sz. mellékletben találja. A Békéltető Testületekről bővebb információt a https://www.bekeltetes.hu weboldalon találhat. Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban.

3. Fogyasztóvédelmi eljárás indítása

Ha Ön úgy véli, hogy fogyasztói jogait megsértettük, Ön jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A fogyasztóvédelmi hatóság kérelemre, vagy hivatalból jár el, vizsgálva a vállalkozás piaci magatartását fogyasztóvédelmi szempontból. A fogyasztó egyedi ügyét azonban a Békéltető Testület oldja meg, azaz a fogyasztóvédelmi hatóság ebben az esetben átteszi a kérelmező ügyét a Békéltető Testülethez.

A fogyasztóvédelmi hatóság eljárásáról és elérhetőségéről bővebb információt a https://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/ oldalon találhat.

4. Bírósági út

Önnek joga van a Megrendelésekből eredő jogvitáját bírósági úton is érvényesíteni.

XVI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. A jelen Általános Szerződési Feltételek fejlécében az „Érvényesség” sorban feltüntetett dátumtól kezdődően hatályos, és visszavonásig vagy módosításáig hatályban marad minden, a Társaság által a Webshopon keresztül elektronikus kereskedelmi szolgáltatás keretében kínált Termékre és elektronikusan megkötött Megrendelés (szerződés) vonatkozásában.

2. A jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya nem terjed ki azon esetre, ha Ön az adott Terméket nem a Webshopon keresztül, hanem más elektronikus úton, pl. e-mailes üzenetváltás alapján rendeli, vagy üzletünkben vásárolja meg.

3. A Webshopon közzétett ajánlatok és az Általános Szerződési Feltételek nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy ajánlatkérésnek.

4. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen Általános Szerződési Feltételek feltételeit egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításokról az Felhasználót a Webshop felületén keresztül tájékoztatja. A módosítást követően a Webshop használatának feltétele, hogy a Felhasználó a Webshopon keresztül a módosított Általános Szerződési Feltételeket a Megrendelés előtt elfogadja.

5. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint az ÁSZF értelmezésére a magyar jogot, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. („Eker. tv.”) törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet rendelkezései irányadók.

6. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó ügyletekre a magyar anyagi és eljárásjogot kell alkalmazni.

7. A Visszaigazoló e-maillel megerősített (elfogadott) Megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak.

8. A Fogyasztónak is minősülő Felhasználó és a vállalkozásnak minősülő Szolgálató között a Ptk. 6:82-85. § szerinti elektronikus úton megkötött szerződés az e szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, figyelemmel a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseire is.

1. sz. Melléklet

Elállási nyilatkozat-minta

(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza!)

Címzett:              Toolcompany Kft.

Székhelye:           2700 Cegléd, Széchenyi út 4.

e-mail:                 INFO@TOOLCOMPANY.HU

Alulírott ………………………………………………………..., mint Fogyasztó kijelentem, hogy elállási jogomat kívánom gyakorolni az alábbi Termék(ek) a www.toolcompany.com Webshopon történt Megrendelésére/adásvételére, illetve az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Az elállással érintett Termék(ek)

megnevezése                                  mennyisége                                      megrendelésszáma

1.

2.

Megrendelés időpontja:                ……………………………………………………..

Átvétel időpontja:                                         ……………………………………………………..

A Fogyasztó(k) neve:                                    ……………………………………………………..

A Fogyasztó(k) címe:                                    ……………………………………………………..

Kelt: ……………………………………. , 20… …………………… hó …… nap.

A Fogyasztó(k) aláírása:

………………………………………………..

(kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

2. sz.  Melléklet

Baranya Megyei Békéltető Testület

7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.

Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.

Telefonszáma: (72) 507-154

Fax száma: (72) 507-152

Név: Dr. Bodnár József

E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu;

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500

Fax száma: (76) 501-538

Név: Mátyus Mariann

E-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu;

Békés Megyei Békéltető Testület

5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775

Fax száma: (66) 324-976

Név: Dr. Bagdi László

E-mail cím: bmkik@bmkik.h

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870

Fax száma: (46) 501-099

Név: Dr. Tulipán Péter

E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu;

Budapesti Békéltető Testület

1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

Név: Dr. Baranovszky György

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;

Csongrád Megyei Békéltető Testület

6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

Fax száma: (62) 426-149

Név: Dékány László, Jerney Zoltán

E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu;

Fejér Megyei Békéltető Testület

8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310

Fax száma: (22) 510-312

Név: Kirst László

E-mail cím: fmkik@fmkik.hu;

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217

Fax száma: (96) 520-218

Név: Horváth László

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu;

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Telefonszáma: (52) 500-749

Fax száma: (52) 500-720

Név: Dr. Hajnal Zsolt

E-mail cím:info@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület

3300 Eger, Faiskola út 15.

Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.

Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék

Fax száma: (36) 323-615

Név: Pintérné Dobó Tünde

E-mail cím: unde@hkik.hu;

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

5000 Szolnok, Verseghy park 8.

Telefonszáma: (56) 510-610

Fax száma: (56) 370-005

Név: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit

E-mail cím:kamara@jnszmkik.hu;

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszáma: (34) 513-010

Fax száma: (34) 316-259

Név: Dr. Rozsnyói György

E-mail cím: kemkik@kemkik.hu;

Nógrád Megyei Békéltető Testület

C3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a

Telefonszám: (32) 520-860

Fax száma: (32) 520-862

Név: Dr. Pongó Erik

E-mail cím: nkik@nkik.hu;

Pest Megyei Békéltető Testület

1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.

Telefonszáma: (1)-269-0703

Fax száma: (1)-269-0703

Név: dr. Csanádi Károly

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület

7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefonszáma: (82) 501-000

Fax száma: (82) 501-046

Név: Dr. Novák Ferenc

E-mail cím: skik@skik.hu;

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180

Fax száma: (42) 311-750

Név: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu;

Tolna Megyei Békéltető Testület

7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefonszáma: (74) 411-661

Fax száma: (74) 411-456

Név: Mátyás Tibor

E-mail cím: kamara@tmkik.hu;

Vas Megyei Békéltető Testület

9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszáma: (94) 312-356

Fax száma: (94) 316-936

Név: Dr. Kövesdi Zoltán

E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület

8200 Veszprém, Budapest u. 3.

Telefonszáma: (88) 429-008

Fax száma: (88) 412-150

Név: Dr. Óvári László

E-mail cím: vkik@veszpremikamara.hu

Zala Megyei Békéltető Testület

8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

Telefonszáma: (92) 550-513

Fax száma: (92) 550-525

Név: dr. Koczka Csaba

E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu